Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scintillation /,sinti'lei∫n/  /,sintil'ei∫n/

  • Danh từ
    sự lấp lánh
    sự ánh lên một vẻ sắc sảo