Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crumb-cloth /'krʌmklɔθ/  

  • Danh từ
    khăn trải dưới chân bàn ăn