Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    (từ Anh, khẩu ngữ)
    chà! (diễn tả sự ngạc nhiên, sự sợ hãi)