Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

granule /'grænju:l/  

  • Danh từ
    hạt nhỏ
    cà phê uống liền dạng hạt nhỏ