Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    miếng [đầy mồm]
    (khẩu ngữ, đùa) câu (chữ) quá dài khó đọc
    Timothi Thwistlethwaite, khó đọc đấy!