Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    miếng lớn (thức ăn…)
    đoạn trích ngắn