Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nấp mà bắn

    * Các từ tương tự:
    sniper-scope