Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự rạch; đường rạch
    make a deep incision in the thigh
    rạch một đường sâu ở đùi