Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gồm toàn mảnh vụn; làm bằng những mẩu vụn
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cộc cằn, thô lỗ, lấc cấc