Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cạo
  sự bào
  (số nhiều) vỏ bào (gỗ, kim loại)

  * Các từ tương tự:
  shaving-block, shaving-bowl, shaving-brush, shaving-cream, shaving-foam, shaving-horse, shaving-soap, shaving-stick, shavings