Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squeaker /'skwi:kə[r]/  

  • Danh từ
    người rít lên
    tên chỉ điểm