Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cắt; xén; hớt
  cắt móng tay
  gọt vỏ
  pare an apple
  gọt (vỏ) quả táo

  * Các từ tương tự:
  pare down, paregoric, parencephalon, parenchyma, parenchymal, parenchymalia, parenchymatous, parenchymatously, parent