Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (giải phẩu học) bán cầu não