Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parenchymatous /pæreɳ'kimətəs/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) tựa nhu mô
    gồm nhu mô

    * Các từ tương tự:
    parenchymatously