Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parenchyma /pə'reɳkimə/  

  • Danh từ số nhiều
    nhu mô

    * Các từ tương tự:
    parenchymal, parenchymalia, parenchymatous, parenchymatously