Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cạo
  shave every morning
  cạo mặt mỗi buổi sáng
  why don't you shave your beard off?
  sao anh không cạo râu đi?
  nhà sư cạo trọc tóc
  bào (gỗ)
  đi lướt sát, sượt qua
  chiếc xe buýt lướt sát tôi trong gang tấc
  shave something off [something]
  bào đi, lạng đi
  bào (lạng) đi một milimet gỗ ở phía dưới cánh cửa có thể khép được
  Danh từ
  sự cạo
  have a shave before you go out
  anh nên cạo râu đã rồi đi đâu mới đi
  a close shave
  xem close

  * Các từ tương tự:
  shave-hook, shaveling, shaven, shaver, shavetail