Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paregoric /pærə'gɔrik/  

  • Tính từ
    (dược học) Paregoric (loại thuốc phiện)
    Danh từ
    (dược học) thuốc Paregoric