Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chuốt, gọt, vót; đẽo (bằng dao)
  đẽo một cành cây thành một chiếc cọc lều
  whittle something away
  làm hao mòn dần, làm giảm dần
  lạm phát đã làm cho tiền họ tiết kiệm được giảm giá dần
  whittle something down
  chuốt, gọt vật gì
  [làm] bớt, [làm] giảm
  bớt số nhân viên nhằm giảm chi phí