Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng chút chít (chuột); tiếng cọt kẹt (cánh cửa)
  a narrow squeak
  xem narrow
  Động từ
  kêu chút chít; kêu cọt kẹt
  anh có nghe chuột kêu chút chít không?
  these new shoes squeak
  đôi giày mới này kêu cọt kẹt
  nói the thé, rít lên
  squeak out a few frightened words
  rít lên mấy tiếng hoảng hốt
  (tiếng lóng) tiết lộ tin mật, làm chỉ điểm (cho cảnh sát)
  có ai đó đã tiết lộ tin mật rồi!

  * Các từ tương tự:
  squeaker, squeakily, squeakiness, squeaky