Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squeakiness /'skwi:kinis/  

  • Danh từ
    tiếng chút chít, tiếng cọt kẹt
    sự the thé; sự rít lên