Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squeakily /'skwi:kili/  

  • Phó từ
    [một cách] cọt kẹt
    [một cách] the thé; như là rít lên