Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiết bị cắt vụn, thiết bị xé vụn (nhất là loại dùng để cắt tài liệu thành những mảnh nhỏ để không thể đọc được)