Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị xé nhỏ, bị băm, bị nghiền