Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xé nhỏ, sự băm, sự nghiền vụn