Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disjointedly /dis'dʒɔintidli/  

  • Phó từ
    [một cách] rời rạc, [một cách] thiếu mạch lạc