Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    từng cơn, từng đợt, [một cách] chập chờn
    he slept fitfully
    nó ngủ chập chờn