Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfinished /'ʌn'finiʃt/  

  • Tính từ
    chưa xong, chưa hoàn thành; bỏ dở
    không hoàn chỉnh