Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaccomplished /'ʌnə'kɔmpliʃt/  

  • Tính từ
    không xong, không hoàn thành, không thực hiện, bỏ dở
    bất tài
    an unaccomplished man
    một người bất tài