Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperfectible /impə'fektəbl/  

  • Tính từ
    không thể làm hoàn hảo được; không thể làm hoàn chỉnh được
    không thể hoàn thành được