Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khan hiếm; hiếm
  it was wartime and food was scarce
  lúc đó là thời chiến và thực phẩm khan hiếm
  this book is now scarce
  cuốn sách này bây giờ hiếm thấy
  make oneself scarce
  (nghĩa bóng)
  lẩn đi, tránh đi
  he's in a bad moodso I'll make myself scarce
  ông ta đang cáu, tôi sẽ tránh đi thôi

  * Các từ tương tự:
  Scarce currency, scarcely, scarcement, scarceness