Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Đồng tiền hiếm
    Một tên gọi khác của đồng tiền mạnh