Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phí bảo hiểm
  tiền thưởng, tiền trả thêm
  you have to pay a premium for express delivery
  ông phải trả thêm một món tiền do được giao hàng ngày
  at a premium
  (kinh tế) cao gia hơn thường lệ (cổ phần)
  khó đạt được; tốn kém hơn thường lệ; được đánh giá cao hơn thường lệ
  honesty is at a premium in this profession
  trong nghề này tính trung thực được đánh giá cao hơn thường lệ
  put a premium on
  làm cho (ai, cái gì) dường như quan trọng
  the high risk of infection puts a premium on the use of sterile needs
  khả năng bị nhiễm trùng cao làm cho việc sử dụng kim vô trùng dường như quan trọng
  gán cho(ai, cái gì) một giá trị (một tầm quan trọng) đặc biệt,đặc biệt quan tâm đến
  những vị chấm thi đặc biệt quan tâm đến tính họp lý trong lý lẽ

  * Các từ tương tự:
  premium Bond, Premium saving bonds