Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dividend /'dividend/  

  • Danh từ
    (kinh tế) lợi tức cổ phần
    (toán học) số bị chia

    * Các từ tương tự:
    Dividend cover, Dividend payout ratio, Dividend yield, dividend-warrant