Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Lãi cổ tức
    Lãi cổ tức cho thấy tỷ lệ % lợi tức mà nhà đầu tư có thể thu tại mức giá hiện hành