Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Dividend payout ratio   

  • (kinh tế)
    Tỷ số trả cổ tức
    Phần lợi tức để thanh toán CỔ TỨC