Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Mức bảo chứng cổ tức
    Tỷ số lợi nhuận trên cổ phiếu thông thường so với tổng lợi tức trên cổ phiếu