Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dividend-warrant /'dividend,wɔrənt/  

  • Danh từ
    phiếu lĩnh tiền lãi cổ phần