Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, từ Mỹ)
    vật tặng không, quà tặng
    mấy cái ca này, tôi lấy ở siêu thị như là quà tặng