Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  (khẩu ngữ perk) bổng ngoại, tiền lĩnh thêm, hàng lĩnh thêm; quyền lợi thêm (ngoài tiền lương)
  quyền lợi thêm ở chỗ được sử dụng xe của công ty
  đặc quyền (do cương vị mà có)
  chính trị trước đây ở Anh vốn là đặc quyền của các giai cấp tư sản