Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gratuity /grə'tju:iti/  

  • Danh từ
    tiền thưởng, tiền chè lá
    (Anh) tiền thưởng khi về hưu