Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quà tặng nhỏ của người bán tặng cho người mua