Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đủ, không nhiều lắm
    không chú ý nhiều đến lời khuyên của ai

    * Các từ tương tự:
    scanties, scantily, scantily-clad girl, scantiness, scantling, scanty