Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scantiness /'skæntinis/  

  • Danh từ
    sự chật; sự ít ỏi, sự không đủ