Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meagreness /'mi:gənis/  

  • Danh từ
    sự đạm bạc, sự ít ỏi
    sự gầy còm, sự khẳng khiu