Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumscribe /'sɜ:kəmscraib/  

 • Động từ
  giới hạn, hạn chế
  circumscribe somebody's interests
  hạn chế quyền lợi của ai
  (toán học) vẽ hình ngoại tiếp xung quanh

  * Các từ tương tự:
  circumscriber