Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proscribe /prə'skraib/  /prəʊ'skraib/

 • Động từ
  cấm; bài trừ
  việc bán ma túy là bị cấm theo luật
  đặt ra ngoài vòng pháp luật (trước đây)

  * Các từ tương tự:
  proscriber