Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ ra lệnh phát vãng