Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constrict /kən'strikt/  

 • Động từ
  thu hẹp lại, siết chặt lại
  cổ áo siết chặt lấy cổ
  cuộc sống của chúng tôi bây giờ có phần eo hẹp, lúc mà thu nhập của chúng tôi giảm sút dường ấy

  * Các từ tương tự:
  constricted, constriction, constrictive, constrictively, constrictor