Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constricted /kən'striktid/  

  • Tính từ
    hẹp hòi nông cạn, thiển cận
    a constricted outlook
    cách nhìn thiển cận
    thui chột, cằn cỗi