Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waterway /'wɔ:təwei/  

  • Danh từ
    tuyến đường thủy
    kênh đào và sông tạo thành tuyến đường thủy nội địa của một nước